Disclaimer

Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door het team van Auto Siero met zorg samengesteld, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kunnen we niet altijd instaan. Auto Siero verstrekt door middel van deze website louter informatie over de diensten die door Auto Siero worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Hoewel we er dagelijks hard aan werken aanvaardt Auto Siero geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. Auto Siero aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van Auto Siero opgenomen informatie en tarieven.

Hoewel Auto Siero alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Auto Siero niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden. Verwijzingen naar sites die niet door Auto Siero worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen.

Hoewel Auto Siero uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Auto Siero worden onderhouden wordt afgewezen

Privacy Policy

Auto Siero hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Auto Siero houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Auto Siero zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Auto Siero
Walstraat 6
8317 AP Kraggenburg
info@autosiero.nl

WAARVOOR VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS

Uw persoonsgegevens worden door Auto Siero verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Het aangaan van overeenkomsten;

 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;

 • Het benaderen van prospects (direct marketing).

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • NAWTE;

 • Geslacht;

VERSTREKKING AAN DERDEN

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van het klantcontact;

 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;

 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (mailing);

 • Het aanvragen van een financiering.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.> Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verstrekken doorgaans geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. Als persoonsgegevens naar een ontvanger in het buitenland worden verzonden, gebeurt dit doorgaans alleen naar een ontvanger in een land dat volgens de Europese Commissie een voor persoonsgegevens passend beschermingsniveau biedt.

MINDERJARIGEN

Auto Siero heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat Auto Siero hun persoonsgegevens verwerkt. Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

BEWAARTERMIJN

Auto Siero bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

BEVEILIGING

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Auto Siero van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

KLACHTEN

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de AutoriteitPersoonsgegevens.nl, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

AVG Verklaring

Hierbij verklaart BOVAG dat Auto Siero het AVG-programma heeft doorlopen en dat Auto Siero zelf verklaart dat ze de inspanningen heeft verricht zoals die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Met het doorlopen van het AVG-programma van BOVAG heeft Auto Siero kennis over de materie, die door de AVG wordt geraakt, ontvangen en heeft men zelf verklaard naar eer en geweten aan de wet te voldoen. De onderdelen van de zelfverklaring door Auto Siero zijn te vinden op deel 2 van deze verklaring.

Aldus opgemaakt te Gorinchem, d.d. 27-3-2018, door Bovag gevestigd te Kosterijland 15, 3981 AJ Bunnik

Door Auto Siero is verklaard dat:

De organisatie verwerkt de volgende persoonsgegevens op basis van hieronder beschreven grondslagen:

Klant of leverancier

Persoonsgegevens: NAWTE
Overeenkomst: Opdracht of contract;
Verwerkingen: Administratie, bevestiging, uitlevering, verstrekking financiering;
Verwerking door wie: Afdeling administratie, afdeling sales, afdeling inkoop en financiële (derde) partners;
Bewaartermijn: Gedurende het contract en daarna maximaal 7 jaar in de boekhouding.
Toelichting: Informatie verstrekking in de vorm van herinnering APK (service onderhoud) en mogelijk nieuw model aankoop.

Nieuwsbrief aanmelders

Persoonsgegevens: Naam en e-mailadres;
Overeenkomst: Aanmelding voor nieuwsbrief (formulier op de website);
Verwerkingen: Informatie verstrekking in de vorm van nieuwsbrieven;
Verwerking door wie: Afdeling communicatie of marketing;
Bewaartermijn: Gedurende de periode dat men aangemeld is en na afmelden nog maximaal 3 maanden.
Toelichting:

Prospects en gei╠łnteresseerden

Persoonsgegevens: NAWTE
Overeenkomst: Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via LinkedIn;
Verwerkingen: Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven of gerichte contacten;
Verwerking door wie: Afdeling communicatie, verkoop, directie, andere afdelingen en/of relatiebeheerder;
Bewaartermijn: Gedurende de periode dat men contact heeft en daarna maximaal 5 jaar.
Toelichting:

Direct marketing (alleen bellen of papier)

Persoonsgegevens: NAWTE;
Overeenkomst: Geen overeenkomst nodig;
Verwerkingen: Toesturen van (of bellen over) informatie over de organisatie en/of producten/diensten;
Verwerking door wie: Afdeling communicatie en/of marketing;
Bewaartermijn: Gedurende de periode dat men gezien wordt als prospect voor de organisatie of haar diensten/producten.
Toelichting:

Digitale direct marketing (e-mail, facebook, LinkedIn, fax, SMS etc.)

Persoonsgegevens: NAWTE;
Overeenkomst: Digitale toestemming vooraf, b.v. bij aanvragen van informatie of inschrijven voor een nieuwsbrief;
Verwerkingen: Digitaal toesturen van (of benaderen over) informatie over de organisatie en/of producten/diensten;
Verwerking door wie: Afdeling marketing/communicatie/verkoop;
Bewaartermijn: Gedurende de periode dat men gezien wordt als prospect voor de organisatie of haar diensten/producten.
Toelichting voor nieuwsbrieven:
Gedurende de periode dat men aangemeld is,
Tijdens klant interactie: Gedurende de periode dat men contact heeft,
Het is noodzakelijk om onze klanten te herinneren aan eventuele APK’s en service onderhoud, zodat onze klanten zo lang mogelijk van hun gekochte product mogen genieten. Deze gegevens bewaren wij ook maximaal 7 jaar.

De organisatie verklaart verder:
– Wij als organisatie hebben onze privacy policy zichtbaar gemaakt op de website van de organisatie.
– Wij als organisatie verwijzen in documenten waarin persoonsgegevens staan (contract, overeenkomst, aanmeldingsformulier, enz.) niet naar onze privacy policy op de website van de organisatie.
– Wij als organisatie verklaren dat wij nooit persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten als dit noodzakelijk is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor we ze hebben gekregen.
– Wij als organisatie hebben persoonsgegevens altijd opgeslagen achter de beveiliging van minimaal een gebruikersnaam en een wachtwoord.
– Wij als organisatie hebben de persoonsgegevens alleen opgeslagen op computers / servers met beveiligingssoftware waarbij zowel de beveiligingssoftware als het besturingssysteem ingesteld zijn om automatisch updates op te halen en te installeren.
– Wij als organisatie verklaren dat wij ook persoonsgegevens overdragen aan of opslaan bij partijen die gevestigd zijn buiten de EU.
– Wij als organisatie hebben de opgeslagen persoonsgegevens beveiligd met een back-up.
– Wij als organisatie verklaren dat wij alle persoonsgegevens, die wij buiten de financie╠łle administratie om verwerken, vernietigen als de overeenkomst op grond waarvan ze verkregen zijn verlopen is of de toestemming is ingetrokken.
– Wij als organisatie vragen vooraf altijd toestemming voordat we iemand benaderen via digitale direct markering. Per mei 2018 zal specifieke toestemming gevraagd worden via onze website.
– Wij als organisatie verklaren dat wij geen persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar verwerken (niet de intentie, zie privacy policy).
– Wij als organisatie hebben papieren documenten waarop de persoonsgegevens staan, opgeslagen achter slot en grendel.
– Wij als organisatie verklaren dat onze directeur alle heeft medewerkers opgeroepen extra aandacht te besteden aan privacy bescherming.

Melding of klachten indien nodig bij www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Aldus verklaard door:
Auto Siero
Kraggenburg

27-03-18